Yesuus Jireenya

Furtuu meeqa kennaaf? Akkamitti itti fayyadama?. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera. Waldaan kun immoo kana kan kaaste geggeessaa isaa jalatti dha. Karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira dhumni isaa garuu karaa du'aati (Fakkeenya 14:12). Warraaksaa Dirribaa is on Facebook. Yesus Kristos jireenya keenya keessa yoo jiraatee, nuyi ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaf dhugaa akka bau sagaleen Waaqayyoo in dubbata: "Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin walii galee, ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa in baa. Believe in Jeusu, get saved from your sins!Get you forgiveness! Yasuus si jaallata. Kutaa darbe irraa itti fufuun ragaa lammataa haa ilaallu: Dabalata Dubbisi. Parcourir les pages. Haa ta’u iyyu male biyya lafaa keessa akka Waaqayyo isaan baasu utuu hin tane akka inni biyya lafaa keessatti akkan innin isaan eegu kadhata. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga'uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. Yoh 1:1-18. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. @ Abu Akmam *Guyyaa qiyaamaa ilmi namaa bakka sadihitti qoodama isaaniis tokko *1. “ Ergamoonni guyyuma guyyaatti mana qulqulluumaatti, mana manattis barsiisuudhaa fi Yesus Mashicha akka ta’e misiraachoo himuutti gargar hin kunne. Faarfannaa Afaan Oromoo haaraa Tulluu Qajeelummaa; 155 videos; 146,918 views; Last updated on Oct 26, 2018; Play all Share. Warri Yesuus wajjin hin murteesine karaa bu’aa fi ce’ii qabu adeemu hin danda’an. om Sababii kan biraan Yihowaan Kitaaba Qulqulluu itti nuuf kenne, jireenya gammachuu fi kaayyoo qabu akkamitti akka jiraannu beekuu akka dandeenyuufi dha. Loading Save. [Yesuus jedhe]"Ani… holotin jireenya haqabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera. Yesuus Jireenya. Jireenya haaraa akkan qabaadhee bara baraaf Si wajjin akkan jiraadhuuf maaloo gara jireenya. Dubbisa Guyyaa Hardha 💒 Kirstaani kamiyyu kana dubbisun bekuun gaaridha (Yohannis 15 ) ----- 1 Yesus, "Mukichi waynii inni dhugaan ana, mukicha dhaabee kan eeguu immoo abbaaa koo ti. Yoh 1:1-18. Ilaalcha Baayoloojiin: =>Seeraa uumama malee dhalate. The Bole Mekane Yesus Congregation It was a beautiful service held at the Bole Mekane Yesus Congregation with wonderful worship and engagement from the members. 17:15) Yesus ergamootasaa qofaaf utuu hin taʼin, duuka buutotasaa hundaafis akka yaadu kanarraa hubachuu dandeenya. Yesuus, furtuu Mootummichaa Pheexirosiif ni kenna. Qurxummiin akka Gugee qilleensarra barrisuu yoo barbaadde, Gugeen immo akka Qurxummii bishaan keessa jiraachuu yoo barbaadde lamaanuu gammachuu utuu hin argiin du'u. anaaf jireenya Yesuus studies Biology, Entomology, and Malaria. Makaana Yesuus ture. Yesuus barattoota isaa kudhanii lamaan ofitti waamee akka isaan hafuurota xuraawoo baasaniif, dhibee fi Jennuu waaqayyo dursee darbee jireenya nuyi boru jiraaannu mimmijeessee,tottolchee,mimmidhakse. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. namni tokko akkuma qalbii jijjirateen gutumma gutuutti hamuma ka'ee jireenya jijjirame jiraachuu dhisuu danda'a. Facebook gives people the power to share and makes the world more open. Gooftaa YESUS hundee jireenyaa Kan akka kee eessaa arganna Gaachana keenya nuu taatee Hamma har'aatti nu jiraachiftee Hoqubaan maqaa keef haa ta'u Bara-baraan haa eebbifamu Bara jireenya keenya hundumaa Si duwwaan geggeeffamuu feena Kan si abdatuuf siin amanu Gatii guddaa akka qabu beekna Gooftaa YESUS hundee jireenyaa. Biyyi lafaa nuti keessa jiraannu kun ,baraa gara baraatti,guyyaadha gara guyyaatti madaanshee ballacha rakinniif baa'aan itti ulfaacha, jireenya gaffiin guutee wajjin wallansoo walqaba akka turttee fi akka jirtu ijaa keenya duraa. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. Wangeela Yohaannis 17:3 «Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus Kiristosin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa ti. 18 Yesus galgala duʼuusaa dura turetti, kadhannaa ergamootasaa amanamoo 11f godherratti, 'Isa hamaattii isaan eegi' jedhee ture. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde,Waaqayyoon akkas jedhi: Yaa Waaqayyo Yesuus akka anaaf du'eefi amma deebisee jiraatu nan amana. Start Free Trial Cancel anytime. Yeroo du'a ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta'e waliin xixalla. 2 Damee utuu anatti jiruu ija hin godhanne, hundumaa in mura; damee isa ija godhatu hundumaa garuu, caalchisee akka inni ija godhatuuf irraa in qeexxa'a. 5:8-9; Yaq. 17:15) Yesus ergamootasaa qofaaf utuu hin taʼin, duuka buutotasaa hundaafis akka yaadu kanarraa hubachuu dandeenya. Egaa kana booda jireenya si438 biratti badhaadhaa ta'e jiraachuuf ana gargaari. 5 Yesus, jireenya barabaraa argachuu ilaalchisee Abbaansaa gaaffiiwwan gurguddaa kaʼaniif deebii gaʼaa akka kenne ibseera. Yesuus, furtuu Mootummichaa Pheexirosiif ni kenna. Kanaaf Yesuus wajjin adeemsa jalqabuuf murtoo har’a haa goonu! Waaqayyo isin haa gargaru. Spiritual conference at Lord of Life Oromo Church Sioux falls SD 2010. Kanaaf burqaa jireenya kan ta'e Yesusitti amanuudhan jireenya keenya badisaa jalaa olfachuun filannoo keenya ta'u qaba. iti AMANI ATIS. LinkedIn هي أكبر شبكة للمحترفين في العالم، وتساعد محترفين مثل Yesus Jireenya على التعرف على الزملاء الذين يعملون في الشركات المهمة والمرشحين للوظائف، وخبراء المجال وشركاء العمل. 'Ergasii Yesus bartoota isaatiin namnii tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra kaa'aatee ana duukaas haa bu'u. "Jireenya waanuma kadhannaa irratti darbe, kan qonnaa qotannu ta'ullee," jetti. Garuu guyya guyyaan jireenya isaa kessatti jijjiramni mul'ataa deemuu qaba. Best New Oromo gospel song new (Oromo Evangelical Church of Kansas City) Oromo gospel song new Tsegaye Ermiyas Du'us Jireenya Qaba. Waaqayyo isin haa eebbisu!. Haraas wayee fayyisuu Yesus, jireenya barbaraa, deebi'ee dhufuu Yesus yoo namootati dubatamu baayeedhaad qoosaadha. warra mirgaati *2. 8:12 Yesus deebisee, “Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta`e malee, eenyu iyyuugara abbaa hin dhufu. Kutaa darbe irraa itti fufuun ragaa lammataa haa ilaallu: Dabalata Dubbisi. Karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira dhumni isaa garuu karaa du'aati (Fakkeenya 14:12). Kaayoon Waaqayyoo: Kaayyoon waaqayyoo inni hangafaa Mootummaa isaa biyya lafaa cubbamtuu kana irratti baballisuudha. deebiin yesuus dhiyaataa jira DEEBIIN YESUUS DHIYAATAA JIRA: Revelation 2011 si malees waa hojjechuu akkan hin dandeenye nan beeka. Yesuus barattoota isaa kudhanii lamaan ofitti waamee akka isaan hafuurota xuraawoo baasaniif, dhibee fi Jennuu waaqayyo dursee darbee jireenya nuyi boru jiraaannu mimmijeessee,tottolchee,mimmidhakse. Ilmaan namootaa jidduutti jechi beekamaan, jireenya namootaa keessatti, hawwaasummaa keessatti, dinagdee keessatti, dhiiraaf durba jidduutti, haadhaaf fi ijoollee jidduutti, abbaaf ijoollee jidduutti, obboleewwan jiddutti, biyyaaf namoota keessa jiratan, keessatti dahlatan jiddutti, aadaa isaanii, afaan isanii otuu hin dangessin kan yeroo baayee dhima itti bahamu jaalaladha. ELAAMEE==>Yesuus Abdiin Jiraataan Burqaa rakkina keenyaa; akka muka hiddisaa jalattti muramee irra keeessaan lalisaa osoo fakkaatuu;keessasaatii sochiin adeemsa guddina isaa (Zaylammii==>filoominii) hojii hiikuun seenaan jiraachusaa gara gubachuutti jijjiiramu;Abdiin keenya inni amanamaan Yesuus kiristoos Burqaa rakkina keenyaa osoo nuyi baay'ina rakkina keenyaa ilaallee kana boodahoo egaa. " Far 118(119):130 2. Kun kennaa guddaa Waaqayyo namootaaf kenne dha. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera. Imaltoonni yeroo geejjibaa imalan haguuggii fuulaa fayyadamuun dirqama dhaa jedhe, Abbaan Taayitaa Geejjibaa Magaalaa Finfinnee. Tokkon tokkon keenya immo gafa Yesus gara keenya dhufe jireenyi keenya attamitti akka jijjirame bekna. Yesuus, “Hoolonni kiyyaa sagalee tiyyaa ni dhagyu; ani isaan nin beeka, isaaniis na349 duukaa dha bu’u. Yesus Kristos jireenya keenya keessa yoo jiraatee, nuyi ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaf dhugaa akka bau sagaleen Waaqayyoo in dubbata: "Hafuurri Waaqayyoo hafuura keenyaa wajjin walii galee, ijoollee Waaqayyoo ta'uu keenya dhugaa in baa. Yesus qabamuu isatiin dura, dhuma irraati bartoota isaatiif "si Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus krirstosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati" jedhee kadhateera. live worship with gutu shifera @ jcp international church waldaa labsitu yesuus kiristoos - duration: 15:59. Vol10 ot oromo xiii QAJEELCHA DUBBIFANNAA KITAABA QULQULLUU DHUGAA: pin. Producer: Rev. Jireenya kee keessatti kan ati caalmaatti hubachuu qabdu hiikkaan jireenyaa ni jiraatu. Maaliif yoo jenne, fakkeenyaaf namni amanta Ortodooksii keessaa bahee gara miseensummaa warra `Yesuus` qofa lallabna jedhaniitti yemmuu dabalamu yoo gaafatame `Iyyasuus fudheen deeme, Gooftaa fudheen deeme` jedha. garuu kennaan Waaqayyoo jireenya bara baraa karaa Yesuus Kristoos nuuf kennamedha. Yesuus gargaartota kudha lama fo'ate - Maatewos 4-7, Maarqos 1, Luqaas 6 Faasikaa jalqabaa - Maatewos 26-28, Luqaas 22-24, Yohaanis 13-21 Aaqa, Iddoo jireenya Waaqayyoo isa bareedaa - Yohaannis 14; 2 Qorontos 5; Mul'ata 4, 21, 22. Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse to visit Oromia, Ethiopia December 6, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Best New Oromo gospel song new (Oromo Evangelical Church of Kansas City) Oromo gospel song new Tsegaye Ermiyas Du'us Jireenya Qaba. Waaqayyoof akka booji’amaniif, Gooftaan Yesuus iyyuu namoota hin baranne miliiyoonaan lakkaa’amanitti afaanumaan dubbatee booji’e waan ta’eef wanti karaa Raadiyoo daddarbu kun jireenya namootaa/dhaggeeffatootaa/ akka jijjiiruu danda’uuf Waaqayyoon kadhachuu dha. namni jireenyaa isa oolfachuuf yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama, namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata' (Maatewoos 16:24-25). Kodinkoneet. eenyu akka ta’e otuu hubattee silaa situu isa kadhata inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif ni kenna turee” jedhen (Yoh. Gaafa Yesuus wajjin murtoo goone inni immoo dabaree isaa ayyaana isaa waan hundumaa (Fili. Jaqabni goofitcha kana irran waan darbu waan ta'ef. Beektonni ti'oolojii walumaagalatti dhalchuun Ilma eeruuf kaa'ame, Inni adda ta'uusaa akka eeru walii galu. Bishaan yeroo hundumaa jiratu kan hawwu, kan gaafatus burqaa jireenya kan ta’e kana keessa yeroo hundumaa ni dhuga. @ Abu Akmam *Guyyaa qiyaamaa ilmi namaa bakka sadihitti qoodama isaaniis tokko *1. Yesus waamicha godhe jira " namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu"jedhe. Yesus, akkuma inni kan biya lafaa hin ta’in duuka buutootin isaas biyya lafa keessa jiru male kan biyya lafaa miti jedha. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. Ilaalcha Baayoloojiin: =>Seeraa uumama malee dhalate. Abiyyi Ahimed dura-ta'aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. Yeroo ammaatii jalqabee immoo hirkoo jireenya koo fi amanannaa koo siin godhadheera. wa'ee ebba jireenya haaraa kana keessatti argamanii 1. Wangeela Yohaannis 17:3 «Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus Kiristosin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa ti. jireenya bara baraa akka fudhatan beekuun ni danda'amaaf. "Cuuphuu" jechi jedhu biishaan keessa gad. Faarfataa ayyaanaa kabbadaa,jireenya hiika qabu,lallaba hiika qabu,oromic song→ Download, Listen and View free Faarfataa ayyaanaa kabbadaa,jireenya hiika qabu,lallaba hiika qabu,oromic song MP3, Video and Lyrics. Facebook gives people the power to share and makes the world more open. "Jireenya waanuma kadhannaa irratti darbe, kan qonnaa qotannu ta'ullee," jetti. Yesus maaliif du'ee? Duuni Yesus faayidaa maalii qabaa? Unuuf du'uus maaliif barbaachisee? EveryBarataa. Kunis Namootni hundinuu Mootummaa waaqayyootti akka galaniif waan barbaaduufi. Waaqayyo Kadhannaa Keenyaaf Ni Deebisaa? Kadhannaa. Jireenya haaraa fi dhalachuu haaraa karaa Hafuura Qulqulluu nuu kennuuf jecha cubbuu keenya irraa nu miicce (Titoos 3:5). koo oolmaa Yesus siif godhe kana maaliin deebisuuf karoorfattee jirta? Isin ifa biyya lafaati, soogidda biyya lafaati jedhe jira abbaan oolmaa keenya Yesus. {{ 𝗠𝗔𝗔𝗥𝗤𝗢𝗦; 10; 30}} «=====»«=====» }} ᯾ Bara jireenya isaatti ari'atamuudhaan yoo ta'e iyyuu manneen,obboloota Obboleettota,hadhota,ijoolotaa, araddaas Dachaa dhibba in argata, bara. Attamitti yoo jenne jireenya firii Yesus Yesus jedhu uumuudhaan/dhandhama kennuudhaan dha. en 16:7-10, 21 , 22) Isaiah foretold the coming of the Messiah, who would play a similar role and carry away "sicknesses," "pains," and "the very sin of many people," thus opening the way to everlasting life. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen (1) seenaa qabatamaa kitaaba Qulqulluu, arkiyoolojiin mirkanaa’ee, (2) dhugoomsa raajoota kakuu Moofaa. Comments; Facebook; Sign in or sign up to post comments. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta'e maaltu ta'a ture? Guyya har'a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa'e itti haareesse dhugaa …. 10:10) [Christ speaking] "I came that they might have life, and might have it abundantly" [that it might be full and meaningful]. 4:13) nu dandeesisu nuuf kena. Yesuus karaa fayyinaati. Maddisaa Si Keessa by Eliyaas Bantii mp3 download at 320kbps high quality. Yesuus barattoota isaa duratti milikkitoota dhibii kanneen Kitaaba kana keessatti hin barreeffamin hedduu hojjateera. WASHINGTON, DC — (voaafaanoromoo)—-Kibxata torban dabee irraa jalqabee kan walga'ii isaa geggeessaa ture - manni-maree ADWUI Dr. warra mirgaati *2. Waaqayyo isin haa eebbisu!. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatif seenaa ilma namaa jalqaba irraa eegalee hamma ammaatitti jiru hubachuu danda’een ture. Jireenya akka sanaa jiraachuurras bulguu sanaan nyaatamee boqochuu hawwe. warra bitaati *3. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Dubartoonni human du'aa ka'uu, Gooftaa Yesuus keessa yeroo. 166 Views. iti AMANI ATIS. Haa ta’u iyyu male biyya lafaa keessa akka Waaqayyo isaan baasu utuu hin tane akka inni biyya lafaa keessatti akkan innin isaan eegu kadhata. Hafuurri Qulqulluun Yesusiin fakkaachuu kaayyeffatee nu bkeessatti hojjeta. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja’a qabatee jira. Abiyyi Ahimed dura-ta’aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. Chords for YESUUS HUNDEE JIREENYA KOO, PAULOS TEGEGN. Lallabdoonni bara kanaa waa'ee fayyaafi. Ani cubbamaa dha, cubbuu koottii na qulleessi. Full text of "Roomaa -- Book of Romans Bible Commentary, Oromo version" See other formats. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. mp3, gooftaa Free MP3 Download. Jireenya haaraa fi dhalachuu haaraa karaa Hafuura Qulqulluu nuu kennuuf jecha cubbuu keenya irraa nu miicce (Titoos 3:5). Isa 7:14,luq 1:26-37 3. Macaafni kun jireenya Yasuu lafa kana irratti jiraate sirriitti kan calaqisiisu dha. takkaahu nama hunda dura kute. Wa’ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. Ergaan Yesus inni guddaan maal ture?. Namoonni heeddun jecha cuuphamu jedhu karaa male hubatu. 'Ergasii Yesus bartoota isaatiin namnii tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra kaa'aatee ana duukaas haa bu'u. Yared negu ft miki godernga - Duration: 3 minutes, 49 seconds. Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa duraanii , Hayile-maariyaam Dessaalenyi taayitaa isaanii gad-lakkisuuf iyyata dhiheenya galfatan eega raggaasisee booda. Seexanaaf biyya lafaa hojii isaa wajiin ganeera, Mucaa kee nagodhadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin AMEEN!. Join Facebook to connect with Yesuus Jireenya Bara Barati and others you may know. Kodinkoneet. warra waan gaarii dalaguu keeysatti nama caale. " Far 118(119):130 2. Salaata, du’aayi ni dhiisa. live worship with gutu shifera @ jcp international church waldaa labsitu yesuus kiristoos - duration: 15:59. Garuu Yahuudonni Iisaa wantoota adda addaatin maqaa xureessu fi yakkuu turan. 17:15) Yesus ergamootasaa qofaaf utuu hin taʼin, duuka buutotasaa hundaafis akka yaadu kanarraa hubachuu dandeenya. en Young ones require constant help if they are to appreciate that obedience to godly principles is the foundation of the very best way of life. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. iti AMANI ATIS. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaa …. hundumaa isiniif caafe (lk13) Warri Yasuusitti amanan ammuma iyyuu jireenya barabaraa. warra mirgaati *2. Meeshaa ittiin seexana moonudha. Yesuus duuka buutonni isaa akkamitti akka kadhatan yeroo barsiisetti, wanti jireenya isaanii keessatti dursi kennamuufii qabu maal akka taʼe dubbate? 10 Yesuus lallaba isaa irratti dhaggeeffattoonni isaa, “Nyaata harʼaaf nu barbaachisu nuu kenni” jechuudhaan wantoota karaa foonii isaan barbaachisan Abbaa isaanii isa samii kadhachuu akka. Tari immo Yesusn jireenya keenya keessatti hin argiin jira yoo ta'e, akkumma Sagaleen Waaqayyo dhuga ba'utti gara jireenya keenyatti akkan inni ol-seenuf balabala banaf. 'Ergasii Yesus bartoota isaatiin namnii tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra kaa'aatee ana duukaas haa bu'u. Wa'ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. Yoh 15:1-2 "Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Join Facebook to connect with Yesus Jireenya and others you may know. Dubartoonni dhugaa jaalalaan hubachiisuu akka danda’niif. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA, NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. Ilaalcha Baayoloojiin: =>Seeraa uumama malee dhalate. Kitaabni Qulqulluun, “Jireenya bara baraa argachuu akka dandaʼaniif, si isa Waaqa dhugaa tokkicha taatee fi Yesuus Kiristoos isa ati ergite sana beekuu qabu” jedha. Kan mana hidhaa keessatti rukutame isadha; haata'u malee humna isaatin mana hidhaa keessaa bahee jira. Tags: Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse, Africa, Aster Gannoo, Eritrea, Gadaa, Gadaa System, Gadaa: Ancient Africa (Oromo) democratic system is a form of direct democracy, Geza Kenisha, Harvard, Onesimos Nesib, Oromia, Oromo, Oromo culture, Oromo democracy. Lallabdoonni bara kanaa waa'ee fayyaafi. Ammas yaa Yesuus cubbuu ani godhee ittiin si gaddisiise hundumaa anaaf dhiisi. Much more than documents. Yesus Nuuf Nama Fooni Ta'e Dhalate. Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa duraanii , Hayile-maariyaam Dessaalenyi taayitaa isaanii gad-lakkisuuf iyyata dhiheenya galfatan eega raggaasisee booda. Waaqayyoof akka booji’amaniif, Gooftaan Yesuus iyyuu namoota hin baranne miliiyoonaan lakkaa’amanitti afaanumaan dubbatee booji’e waan ta’eef wanti karaa Raadiyoo daddarbu kun jireenya namootaa/dhaggeeffatootaa/ akka jijjiiruu danda’uuf Waaqayyoon kadhachuu dha. Kana qo'anno kitaaba Qulqulluu keessatti argadha. Jooreen ture bara baay'ee Jireenyi koo bayyee dadhabee Foon koo na gowwomseen qorame Gooftaa YESUS situ na dhaabe Yooman beeke homaa ta'uu koo Badiisa booddee hordofuu koo Situ na waamee gaariin na gonfe Jireenya koo nagaan jiraadhe Akka nama yakka hojjetee Fannifamtee dhiphina baattee Ana gadadamtuuf darbitee Qaraaniyoo fannootti of laatte. Yesuus gara jireenyaatti deebi'eegara Waaqaa ni deeme! Amma Waaqayyo cubbuu keenyaaf nuuf dhiisa. FIRII/IJA HAFUURAA Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. WASHINGTON, DC — (voaafaanoromoo)—-Kibxata torban dabee irraa jalqabee kan walga'ii isaa geggeessaa ture - manni-maree ADWUI Dr. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga'uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. Yesuus Jireenya. Dhiibbaan hariiroo keessaan uumame kun immoo dhokfamee taa’uun irra hin jiraatu; baafamee mul’ifamuutu irra jiraata isa jedhu irratti Gooftaan Yasuus barsiise --- soogiddaa fi ifatti fakkeessee. Yesuus karaadha,Dhugaadha,Jireenya Wangeela Yohannis 14:6. warra bitaati *3. YESUUS JIREENYA KOO ABDII KOO HIRKOO KOO WABII JIREENYAA Show more Show less Uploads Play all. 7 views; 3 months ago. sagalee misiraachoo 2 Ximootewoos 1: sababii kaayyoo isaatiifi sababii ayyaana isaatiif nu fayyisee gara jireenya qulqulluutti nu waame malee sababii hujii nu hojjanne kamiifiyyuu miti. Stream live events, live play-by-play NFL, MLB, NBA, NHL, college football, NCAA basketball, and Premier League matches. Waaqayyo waan nu jaalatuuf jireenya isaa dhagna sadiin jechuunis Abbaa Ilmaa fi Afuura Qulqulluu jedhee nuuf ibseen, durumayyuu. Warri Yesuus wajjin hin murteesine karaa bu'aa fi ce'ii qabu adeemu hin danda'an. Seensa: Dhaloota goofta yeroo yaadannu, dubbi dhalachuu goofticha yookin gooftichi nama fooni ta’u isaa jalqaba waa’ee goofticha gonne yaaduun sirii hin ta’u. Yesus Nuuf Nama Fooni Ta’e Dhalate. New Youtube Ele-Roo'i TV Channel kun akkuma maqaasaa kallattiin Macaafa qulqulluurraa fuunee gaafa ibsinu; Isa na argen arge ykn Waaqayyo isa na ilaalu jechuudha. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. ) waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaa ti. Ammas yaa Yesuus cubbuu ani godhee ittiin si gaddisiise hundumaa anaaf dhiisi. 5 Yesus, jireenya barabaraa argachuu ilaalchisee Abbaansaa gaaffiiwwan gurguddaa kaʼaniif deebii gaʼaa akka kenne ibseera. Akka Yesuus Kiristoos cubbuu kee fi yakka kee hundumaatti si fayyisu in feetaa? "Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a,kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya barabaraa ti". “Yesuus gooftaa akka ta’e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du’aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa ni argatta” (Roomaa 10:9). Yesuus barattoota isaa kudhanii lamaan ofitti waamee akka isaan hafuurota xuraawoo baasaniif, dhibee fi Jennuu waaqayyo dursee darbee jireenya nuyi boru jiraaannu mimmijeessee,tottolchee,mimmidhakse. Jaalala yesus: pin. IFA DUKKANA BOROO: Asoosama Gabaabaa (Beekan Gulummaa Irranaa Jireenya Badhaatu: pin. Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa duraanii , Hayile-maariyaam Dessaalenyi taayitaa isaanii gad-lakkisuuf iyyata dhiheenya galfatan eega raggaasisee booda. en 2:19-22) These friendships thrived for one reason above all others: They were based on genuine love for Jehovah. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isin irra jira. Akka Yesuus Kiristoos cubbuu kee fi yakka kee hundumaatti si fayyisu in feetaa? "Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a,kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya barabaraa ti". Waaqayyo Kadhannaa Keenyaaf Ni Deebisaa? Kadhannaa. Hiikni isaas Dhugaan barabaraan jiratuu sun YESUS KIRISTOOS jedhe. Facebook gives people the power. Akka Yesuus Kiristoos cubbuu kee fi yakka kee hundumaatti si fayyisu in feetaa? “Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du’a,kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya barabaraa ti”. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du’a; kennaan Waaqayyo inni Kiristos Yesus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Namni yommuu rakkatu, gara Gooftaa isaa deebi’uun garmalee kadhata. Comments; Facebook; Sign in or sign up to post comments. Includes transpose, capo hints, changing speed and much more. Yesuus barattoota isaa duratti milikkitoota dhibii kanneen Kitaaba kana keessatti hin barreeffamin hedduu hojjateera. Gaafa Yesuus wajjin murtoo goone inni immoo dabaree isaa ayyaana isaa waan hundumaa (Fili. @ Abu Akmam *Guyyaa qiyaamaa ilmi namaa bakka sadihitti qoodama isaaniis tokko *1. Salphaadhumatti Yesuus jireenya kee akka geeddaree fi waanna ati kanaan dura hojjechaa turte amma akka raawwachuu hin dandeenye haa beekan. View the profiles of people named Yesus Jireenya. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde,Waaqayyoon akkas jedhi: Yaa Waaqayyo Yesuus akka anaaf du'eefi amma deebisee jiraatu nan amana. Kana jechuunis, Kennaa. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. 3:20 “ kunoo, ani balabala dura dhaabadhee balabala nan rurrukuta;. In 1999, on the 100th anniversary of the Oromo translation of the Bible, 3. 4:13) nu dandeesisu nuuf kena. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du’a; kennaan Waaqayyo inni Kiristos Yesus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Yoh 15:1-2 "Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Yoh 15:1-2 “ Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Jooreen ture bara baay'ee Jireenyi koo bayyee dadhabee Foon koo na gowwomseen qorame Gooftaa YESUS situ na dhaabe Yooman beeke homaa ta'uu koo Badiisa booddee hordofuu koo Situ na waamee gaariin na gonfe Jireenya koo nagaan jiraadhe Akka nama yakka hojjetee Fannifamtee dhiphina baattee Ana gadadamtuuf darbitee Qaraaniyoo fannootti of laatte. mp3, gooftaa Free MP3 Download. View the profiles of people named Yesus Jireenya. iddoo itti Yesuus dhaaabattee turte. After the service tea and bread were served for all participants, and later the guest were invited for lunch sponsored by the congregation. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church. Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse to visit Oromia, Ethiopia December 6, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Harmeen koo akka ani Kiristaana ta'e yommuu. en There are, for example, the four Gospels —each one covering important events that are reported in one or more of the other Gospels but viewing these events from slightly different angles. Waaqayyummaa Yesuusiitis karaan fayyinaa karaa Yesus duwwaa akka ta'u kan godhe Yesus waaqa waan ta'eedhaaf akkas jedhee kan labseef, 'karichi, dhugaan, jireenyis ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu' (Yohaannis 14:6). Jireenya isa haaraaf bishaan jalaa in ba'u cuuphaa keesatti amantoonni chi'a yesus kristos isa nuuf du'e in fakkaatu. Yesuus, furtuu Mootummichaa Pheexirosiif ni kenna. Chuchu Kb 24,214 views. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. 'Ergasii Yesus bartoota isaatiin namnii tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra kaa'aatee ana duukaas haa bu'u. Kana jechuunis, Kennaa. Yoh 1:1-18. Attamitti yoo jenne jireenya firii Yesus Yesus jedhu uumuudhaan/dhandhama kennuudhaan dha. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya. BOQONNAA 119 Yesuus—Karaa, Dhugaa, Jireenya BOQONNAA 120 Akka Dameewwaniitti Firii Godhachuu Fi Michuu Yesuus Taʼuu BOQONNAA 121 "Jabaadhaa! Ani Addunyaa Moʼeera" BOQONNAA 122 Kadhannaa Xumuraa Yesuus Kutaa Fooqii Irraa Keessatti Dhiheesse BOQONNAA 123 Baayʼee Gaddee Utuu Jiruu. "Egaa dhaqaatii namoota ormaa mara maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiifi Maqaa, Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa, akka isaan waan ani isin ajaje eeganiif barsiisaa barattoota isaan godhaa". Yoh 15:1-2 "Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba’aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. Seensa: Dhaloota goofta yeroo yaadannu, dubbi dhalachuu goofticha yookin gooftichi nama fooni ta'u isaa jalqaba waa'ee goofticha gonne yaaduun sirii hin ta'u. Hojii Kirisoos fannoo irratti hojjetetti amanuun gara jireenya bara baraatti daandii dhugaadha isa tokkicha!. Yesus, akkuma inni kan biya lafaa hin ta’in duuka buutootin isaas biyya lafa keessa jiru male kan biyya lafaa miti jedha. Kunis Namootni hundinuu Mootummaa waaqayyootti akka galaniif waan barbaaduufi. Yohaannis 3:16-18 Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii. Onesmoos Nasib Kitaaba Waaqeffannaa Luteraanii Ameerikaa keessatti akka qulqulluutti. Spiritual conference at Lord of Life Oromo Church Sioux falls SD 2010. Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif fannoo irratti du’uu fi owaalamuu isaa akkasumas du’aa owaalcha diigee ka’uu isaa yoo amantan, Inni kennaa isiniif kennuuf jedha, kennichis jireenya bara baraadha. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale: pin. aboo qabdutti dhimma ba'uun mo'icha kee mirkaneessi! seexanni kan sirratti humna qabaatu, kan jireenya kee jeequu danda'u fi dhimma kee ballessuu danda'u aboo sirratti qabun fi jabina ofii isaatin osoo hin taane haala mijeessumma ati jireenya kee keessatti gootufin fi karaa ati jireenya kee keessatti bantee kennituufin kanaaf seexanaaf karaa hin kennin hojii manaa inni siif kennufis iddo hin. Ani cubbamaa dha, cubbuu koottii na qulleessi. " Far 118(119):130 2. Namoonni heeddun jecha cuuphamu jedhu karaa male hubatu. Beektonni ti’oolojii walumaagalatti dhalchuun Ilma eeruuf kaa’ame, Inni adda ta’uusaa akka eeru walii galu. Bishaan jireenya kun haafura qulqulluu isa namni Yesusitti amane argatuudha (Yoh. 'Isatti [Ilma Waaqayyoo isa tokkichatti] kan amanu hundi jireenya bara baraa akka qabaatu, malee akka hin badne' dubbachuudhaan, jireenya bara baraa argachuu Ilma namaa irratti amantii qabaachuu wajjin wal qabsiiseera. Waldaa Amantoota Hafuura fi Dhugaa Guyyaa 7ffaa Addunyaa. Siif Galeera Pdf Miratuu Shanqoo. Download Maddisaa Si Keessa by Eliyaas Bantii mp3 music file. Pheexiros, Yesuus Masiihii taʼuu isaa akka amanu dubbate. Jireenya kee keessatti kan ati caalmaatti hubachuu qabdu hiikkaan jireenyaa ni jiraatu. en 2:19-22) These friendships thrived for one reason above all others: They were based on genuine love for Jehovah. Sababiini Waaqayyo ilma isaa gara biyya lafaatti ergeef, biyya lafaatti muruuf otoo hin ta'in, karaaa ilma isaatiin biyya lafaa fayyisuuf. Muummichi-ministaraa Itiyoophiyaa duraanii , Hayile-maariyaam Dessaalenyi taayitaa isaanii gad-lakkisuuf iyyata dhiheenya galfatan eega raggaasisee booda. Jireenya haaraa akkan qabaadhee bara baraaf Si wajjin akkan jiraadhuuf maaloo gara jireenya. com afaanota biroo 40+ ilaali. Akkuma deebi'aniin Jeneraal Sekreeterii (Dura ta'aa) Waldaa Makaana Yesuusii Itoophiyaa ta'anii muudaman. Yesus deebi'ee akka dhufu yeroo duraaf amantoota lubbuudhaan jiranis ta'e warra du'an hundaaf gara mana jireenya barabaraa nuu qopheessetti akka nu fudhatu, sadarkaa lammaffaatti immoo biyyatti lafaa kanarra kan jiran hundumaa waaqayyoof dhiyeessuudhaan dinoota isaa murtiidhaaf akka dhiyeessu,. Dhumarratti isa ajjeesuf shira (tooftaa) baasan. 4 million Oromo Lutherans were in Africa, Gobena said. koo oolmaa Yesus siif godhe kana maaliin deebisuuf karoorfattee jirta? Isin ifa biyya lafaati, soogidda biyya lafaati jedhe jira abbaan oolmaa keenya Yesus. Yesus qabamuu isatiin dura, dhuma irraati bartoota isaatiif "si Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus krirstosiin isa ati ergite beekuun isaanii jireenya bara baraati" jedhee kadhateera. Comments; Facebook; Sign in or sign up to post comments. warra mirgaati *2. mp3, gooftaa Free MP3 Download. Nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taanee, warra waan hundumaa argatan in. en 16:7-10, 21 , 22) Isaiah foretold the coming of the Messiah, who would play a similar role and carry away “sicknesses,” “pains,” and “the very sin of many people,” thus opening the way to everlasting life. wa'ee ebba jireenya haaraa kana keessatti argamanii 1. Jaqabni goofitcha kana irran waan darbu waan ta'ef. » Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja'a qabatee jira. Dhiibbaan hariiroo keessaan uumame kun immoo dhokfamee taa’uun irra hin jiraatu; baafamee mul’ifamuutu irra jiraata isa jedhu irratti Gooftaan Yasuus barsiise --- soogiddaa fi ifatti fakkeessee. Haa ta’u iyyu male biyya lafaa keessa akka Waaqayyo isaan baasu utuu hin tane akka inni biyya lafaa keessatti akkan innin isaan eegu kadhata. Innis yaada guddaa tokkoo fi isa qofaa keessatti kan argamuudha. Yesus garuu hubannaa adda taʼe waan qabuuf, nama kana ilaalchisee wanta dhokataa taʼe. Dura Ta'aa Waldaa Makaana Yesuus Ta'uu Isaanii Erga barumsa isaanii xumuranii booda, Luba Guddinaan gara Itoophiyaatti deebi'an. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatif seenaa ilma namaa jalqaba irraa eegalee hamma ammaatitti jiru hubachuu danda’een ture. Kana qo'anno kitaaba Qulqulluu keessatti argadha. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga’uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. Namoonni heeddun jecha cuuphamu jedhu karaa male hubatu. Ilmaan namootaa jidduutti jechi beekamaan, jireenya namootaa keessatti, hawwaasummaa keessatti, dinagdee keessatti, dhiiraaf durba jidduutti, haadhaaf fi ijoollee jidduutti, abbaaf ijoollee jidduutti, obboleewwan jiddutti, biyyaaf namoota keessa jiratan, keessatti dahlatan jiddutti, aadaa isaanii, afaan isanii otuu hin dangessin kan yeroo baayee dhima itti bahamu jaalaladha. Kaayoon Waaqayyoo: Kaayyoon waaqayyoo inni hangafaa Mootummaa isaa biyya lafaa cubbamtuu kana irratti baballisuudha. Producer: Rev. Dhaabbanni. Join Facebook to connect with Ayantu Jireenya Yesuus and others you may know. "Dhalchuun" maarree Waaqayyoo jireenya bara-baraa darbe keessatti Ilma uume jechuu miti, yookiis immoo dhalachuu fooini Yesuus hin eeru. Dubartoonni dhugaa jaalalaan hubachiisuu akka danda'niif. Yoh 1:1-18. mp3, gooftaa Free MP3 Download. 17:15) Yesus ergamootasaa qofaaf utuu hin taʼin, duuka buutotasaa hundaafis akka yaadu kanarraa hubachuu dandeenya. Hiikni isaas Dhugaan barabaraan jiratuu sun YESUS KIRISTOOS jedhe. Yesuus karaadha,Dhugaadha,Jireenya Wangeela Yohannis 14:6. WASHINGTON, DC — (voaafaanoromoo)—-Kibxata torban dabee irraa jalqabee kan walga'ii isaa geggeessaa ture - manni-maree ADWUI Dr. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. Hafuura Qulqulluu malee Firii Hafuuraa godhachuun gonkumaa hin danda'amu; karaa biro nus keessaa qooda qabna, kana jechuunis nuti yoo laphee keenya…. 18 Yesus galgala duʼuusaa dura turetti, kadhannaa ergamootasaa amanamoo 11f godherratti, 'Isa hamaattii isaan eegi' jedhee ture. Maccaafa Qulqulluutu waan armaan gadii hubachiisa: Yesus ammas namootatti dubbatee, “Ani ifa biyya lafaa ti, namni ana duuka bu`u jireenyaa in qabaata malee, dukkana keessa hin adeemu” isaaniin jedhe. en 2:19-22) These friendships thrived for one reason above all others: They were based on genuine love for Jehovah. Adam fi Hewaan sagalee waaqayyo hin nyaatinaa kan jedhu dhaga'anii hojii irraa olchuu waan dadadhabaniif jireenyaa dhaban, cubbuu jallati kufaan Uma 2:16-17; Uma. takkaahu nama hunda dura kute. Warri Yesuus wajjin hin murteesine karaa bu’aa fi ce’ii qabu adeemu hin danda’an. Siif Galeera Pdf Miratuu Shanqoo. Spiritual conference at Lord of Life Oromo Church Sioux falls SD 2010. 7 views; 3 months ago. Producer: Rev. dubbii dhugaa baruuf. Makaana Yesuus ture. " Xim 2ffaa 3: 16-17 "Hiikkaan dubbii keetii ni ifa; daa'immanis hubattoota taasisa. "Egaa dhaqaatii namoota ormaa mara maqaa Abbaatiin, maqaa Ilmaatiifi Maqaa, Hafuura Qulqulluutiin cuuphaa, akka isaan waan ani isin ajaje eeganiif barsiisaa barattoota isaan godhaa". wa’ee ebba jireenya haaraa kana keessatti argamanii 1. Akka Yesuus Kiristoos cubbuu kee fi yakka kee hundumaatti si fayyisu in feetaa? "Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a,kennaan Waaqayyo inni Kiristoos Yesuus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya barabaraa ti". doc), PDF File (. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigation. en 16:7-10, 21 , 22) Isaiah foretold the coming of the Messiah, who would play a similar role and carry away "sicknesses," "pains," and "the very sin of many people," thus opening the way to everlasting life. Maccaafa Qulqulluutu waan armaan gadii hubachiisa: Yesus ammas namootatti dubbatee, “Ani ifa biyya lafaa ti, namni ana duuka bu`u jireenyaa in qabaata malee, dukkana keessa hin adeemu” isaaniin jedhe. jaalala dhugaa pdf. Join Facebook to connect with Warraaksaa Dirribaa and others you may know. Yaa Yesuus, Ati Waaqayyo ta'uu kee fi cubbuu kootiif du'uuf jettee akka annaf dhufte nan amana, ammas kunoo deebitee ni jiraatta. Yesus Kiristoos Seensa fi Macaafa Qululluu Waliin Wal-madaalchisuu Kan akka gaafii "Yesus Kiristoos raajii qofa moo Waaqa foonin ml'ate?" jedhuu Macaafa Qulqulluu Qur'aana irraa aadda foo'e hin jiru. Kodinkoneet. pdf), Text File (. Waaqayyo isin haa eebbisu!. Post your comment. (Roomee 6:23) “ Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta’e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Yesuus Kiristoos cubbuu keessaniif fannoo irratti du’uu fi owaalamuu isaa akkasumas du’aa owaalcha diigee ka’uu isaa yoo amantan, Inni kennaa isiniif kennuuf jedha, kennichis jireenya bara baraadha. Gaaffiifi keenyaa bara dheeraa walltti kuusee toora galchee ;isa gaaddidduu ta'ee abdii keenya boruu nu dhokse hudduun garagalee,isa nu. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera. Ilaalcha keemistiriin: =>Bishaan gara waayinitti jijjiiree. Tags: Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse, Africa, Aster Gannoo, Eritrea, Gadaa, Gadaa System, Gadaa: Ancient Africa (Oromo) democratic system is a form of direct democracy, Geza Kenisha, Harvard, Onesimos Nesib, Oromia, Oromo, Oromo culture, Oromo democracy. 50+ videos Play all Mix - abdii jireenya kooti !. Waaqayyummaa Yesuusiitis karaan fayyinaa karaa Yesus duwwaa akka ta'u kan godhe Yesus waaqa waan ta'eedhaaf akkas jedhee kan labseef, 'karichi, dhugaan, jireenyis ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu' (Yohaannis 14:6). Gaarumma lakkoofsaan gararraa fi mallattoo nama duratti hojjete ergaa isaa mirkaneessuu fi waaqayyummaa isaatiif dhugaa ba'uudhaaf (Yohaannis 21:24-25). Jireenya akka sanaa jiraachuurras bulguu sanaan nyaatamee boqochuu hawwe. 7 views; 3 months ago. Sirna gaa'ilaa Oliyaad Eliyaasiifi Biiftuu Olaanaa jila cidhaa isa 'baratameen' addatti Waldaa Biiftuu Boolee Makaana Yasuus Finfinneetti raawwate. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. 18 Yesus galgala duʼuusaa dura turetti, kadhannaa ergamootasaa amanamoo 11f godherratti, 'Isa hamaattii isaan eegi' jedhee ture. ' Abboommiin hundumaa irra caalu inni duraa isa kana. Jireenya dinqisiisaa Yesuus keessatti, Inni seera kakuu Moofaa giuutumma isaa sirriitti eegee raajii Masihicha ilaalchisee dubbatames raawwatte (Maatewoos 5:17). (Roomee 6:23) “ Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta’e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Jechuunis wanta dhiibbaa fiduu danda'u uuma. kayyoo isa namoota gooftaa Iyeesus amananu jireenya ifa jiraachu fi sagalee waaqayyoo dhaga'anun ifa biyya lafa ta'anuf dubbii waaqayyoo namootaf share gochu. Rom 8:34 Ibr 7:25, 9:24 Faayidaaleen olitti ibsaman kunniin kan Waaqayoo jireenya warra amanatanii keessatti qofa raawwatu waan taheef namoonni hundinuu karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo waliin walitti araaramuu qabu. Jesus Christ is a way of Life. The Oromo people were proselytized by Lutheran missionaries from Scandinavia and Germany beginning in 1885. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga'uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. 8:12 Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta`e malee, eenyu iyyuugara abbaa hin dhufu. Kanaaf burqaa jireenya kan ta’e Yesusitti amanuudhan jireenya keenya badisaa jalaa olfachuun filannoo keenya ta’u qaba. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. Dhiibbaan hariiroo keessaan uumame kun immoo dhokfamee taa'uun irra hin jiraatu; baafamee mul'ifamuutu irra jiraata isa jedhu irratti Gooftaan Yasuus barsiise --- soogiddaa fi ifatti fakkeessee. Yoh 1:1-18. Inuma, “Qananii kana mataa kiyyaan argadhe” jedhe of tuula. Abbaa Gadaa Professor Asmarom Legesse to visit Oromia, Ethiopia December 6, 2018 Posted by OromianEconomist in Uncategorized. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale: pin. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba’aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. garuu kennaan Waaqayyoo jireenya bara baraa karaa Yesuus Kristoos nuuf kennamedha. Tokkon tokkon keenya immo gafa Yesus gara keenya dhufe jireenyi keenya attamitti akka jijjirame bekna. Waaqayyo waan nu jaalatuuf jireenya isaa dhagna sadiin jechuunis Abbaa Ilmaa fi Afuura Qulqulluu jedhee nuuf ibseen, durumayyuu. Beektonni ti’oolojii walumaagalatti dhalchuun Ilma eeruuf kaa’ame, Inni adda ta’uusaa akka eeru walii galu. anaaf jireenya Yesuus studies Biology, Entomology, and Malaria. Yesus jireenya-biyya lafaa kana irrattis isa itti aanuttis. warra waan gaarii dalaguu keeysatti nama caale. Faarfannaa Afaan Oromoo haaraa Tulluu Qajeelummaa; 155 videos; 146,918 views; Last updated on Oct 26, 2018; Play all Share. Yesuus Kiristoos [Amaanu'eel] jedhama. Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen (1) seenaa qabatamaa kitaaba Qulqulluu, arkiyoolojiin mirkanaa’ee, (2) dhugoomsa raajoota kakuu Moofaa. YESUUS KIRISTOOS MAAL HOJJATEE? 1. Yoh 15:1-2 "Ani muka wayinii dhugaati; kan dhaabes Abbaa kiyya. Jes Us Jireenya Kooti is lid van Facebook. Muhaammad Ergamaa Waaqaa isa dhugaatii? (Is Muhammad a true Prophet of God?Part one) Sam Shamoun. Kanaaf Yesuus wajjin adeemsa jalqabuuf murtoo har’a haa goonu! Waaqayyo isin haa gargaru. Much more than documents. pdf), Text File (. Yesuus fanno irratti gad-of deebisu isaa isa dhugaa agarsise. Akkuma duuka buutota Yesus jalqabaa, warren ergaa jireenyaa dhaga'uuf fedhii qabanitti ni labsu; ijoollee fi dargaggoota isaanii mana barumsaa Dilbataa fi gurmuu dargaggootaa keessatti ni qajeelfatu. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. Maatiin isaa yeroo ijoollumma isaa maqaa Hiika jedhamu baasaniif; boodarra erga Kiristaana ta’ee maqaa Onesmoos jedhu Macaafa Qulqullurraa baafate. Yesuus Masihichi jireenya namoota isatti amananii fi isas akka fayyisaa isaanitti fudhatan keessati garummaa deebisee kakaasudhaaf waadaa galee jira. Hafuurri Yesuus Kiristoos inni jiraataan hafuura koo isa du'u keessa seenuun jireenya haaraa na jalqabsiisee jennaan abdiin, ifnii fi gammachuun jireenya koof deebi'an. om 1 Seenaan Wangeelota arfanirraa jiru, waa'ee jireenya Yesus isa lafarraa odeeffannoo baay'ee kenna. Makaana Yesuus ture. Believe in Jeusu, get saved from your sins!Get you forgiveness! Yasuus si jaallata. Jechuunis wanta dhiibbaa fiduu danda’u uuma. ᯾ yesus namoonni waaqayyo biratti fudhatama argatan addunyaa haaraa dhufu keessatti jireenya bara baraa akka argatan waadaa galeera. Jireenya Ifa. 'Isatti [Ilma Waaqayyoo isa tokkichatti] kan amanu hundi jireenya bara baraa akka qabaatu, malee akka hin badne' dubbachuudhaan, jireenya bara baraa argachuu Ilma namaa irratti amantii qabaachuu wajjin wal qabsiiseera. Anaa Dhufu''Kajeellaa Yeroo Dargaggummaatti Amaatu Irraa Baqadhu,Qajeelina,Amantii,Jaalala fi Nagaa duukaa. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church. Farfaatootaaa Waldaa Muuluwangeeli Gandaa leemmu Diimaa. warra waan gaarii dalaguu keeysatti nama caale. "'Industiriin Yesuus' yeroo ammaa sochii invastimantii ta'aa dhufeera. Kunis Namootni hundinuu Mootummaa waaqayyootti akka galaniif waan barbaaduufi. Haa ta’u iyyu male biyya lafaa keessa akka Waaqayyo isaan baasu utuu hin tane akka inni biyya lafaa keessatti akkan innin isaan eegu kadhata. yadani song gospel by Dinaol Teshome. Gooftaa YESUS hundee jireenyaa Kan akka kee eessaa arganna Gaachana keenya nuu taatee Hamma har'aatti nu jiraachiftee Hoqubaan maqaa keef haa ta'u Bara-baraan haa eebbifamu Bara jireenya keenya hundumaa Si duwwaan geggeeffamuu feena Kan si abdatuuf siin amanu Gatii guddaa akka qabu beekna Gooftaa YESUS hundee jireenyaa Kan akka kee eessaa arganna. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. Ebla 30 irraa eegalee Imalaan haguuggii fuulaa hin fayyadamne tajaajila taaksii argachuu hin danda’u jedhameera. takkaahu nama hunda dura kute. Boqonnaa kana keessatti bara baraaf jiraachuu akka dandeenyuuf, Waaqayyo Ilma isaa Yesuus Kiristoosiin akka erge baranna. Faarfataa ayyaanaa kabbadaa,jireenya hiika qabu,lallaba hiika qabu,oromic song→ Download, Listen and View free Faarfataa ayyaanaa kabbadaa,jireenya hiika qabu,lallaba hiika qabu,oromic song MP3, Video and Lyrics. Kodinkoneet. warra waan gaarii dalaguu keeysatti nama caale. ' Abboommiin hundumaa irra caalu inni duraa isa kana. Kanaaf Yesuus wajjin adeemsa jalqabuuf murtoo har’a haa goonu! Waaqayyo isin haa gargaru. HUNDA DIIGI HUNDA WALITTI QABI. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Start Free Trial Cancel anytime. Yesuus Jireenya. Yesus jireenya-biyya lafaa kana irrattis isa itti aanuttis. by iWongel 4 years ago 166 Views. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. Yesus waamicha godhe jira " namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu"jedhe. Gaarumma lakkoofsaan gararraa fi mallattoo nama duratti hojjete ergaa isaa mirkaneessuu fi waaqayyummaa isaatiif dhugaa ba’uudhaaf (Yohaannis 21:24-25). Jireenya haaraa fi dhalachuu haaraa karaa Hafuura Qulqulluu nuu kennuuf jecha cubbuu keenya irraa nu miicce (Titoos 3:5). warra bitaati *3. Gaafa Yesuus wajjin murtoo goone inni immoo dabaree isaa ayyaana isaa waan hundumaa (Fili. jireenya kennuuf ilmis akkasuma nama jaalatuuf jireenya ni kenna. Beenyaan nama cubbuu hojjetuu du'a; kennaan Waaqayyo inni Kiristos Yesus Gooftaa keenyaa wajjin tola kennamu garuu jireenya bara baraati. Inni kun hunduu akkamitti ta'ee? Yesuus jireenya bareedaa akkasii akkamittiin haala gaddisiisaa akkasiitiin xumuruu danda'ee? Waaqayyoo Ilmii isaa akka fannoo irratti karaa akkasittii jibbisiisuun akka fannifamuuf maaliif eeyyamee? Yesuus ofii Isaatii dogoggorri Inni raaw'ate ni jira 1 ture? Waaqayyo. Yesuus karaa fayyinaati. ) waan hojjeteef namni cubbuu hojjetu kan seexanaa ti. Jireenya koo keessatti yeroo jalqabaatif seenaa ilma namaa jalqaba irraa eegalee hamma ammaatitti jiru hubachuu danda’een ture. Jireenya bara baraa argachuunis Yesuusitti amanuudhaani. Qulqullummaan firii qajeelummaati ykn nama amane qofaaf kan tae jechuudha from COMPUTER S CS2073 at Wollo University. The Oromo people were proselytized by Lutheran missionaries from Scandinavia and Germany beginning in 1885. Parcourir les pages. Yesus Nuuf Nama Fooni Ta’e Dhalate. “Gooftaan na uume kamiidha? Amaloonni Isaa maalidhaa?” Jechuun of gaafata. 4:13) nu dandeesisu nuuf kena. Kun jechuun michoolii kee hunduma warra gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu isaaniitti hin beekne irraa addaan ba’I jechuu miti. [Yesuus jedhe]"Ani… holotin jireenya haqabaataniif, irra hafaas haa qabaataniif dhufeera. Kutaa darbe irraa itti fufuun ragaa lammataa haa ilaallu: Dabalata Dubbisi. Bishaan yeroo hundumaa jiratu kan hawwu, kan gaafatus burqaa jireenya kan ta’e kana keessa yeroo hundumaa ni dhuga. Yesus Caaffata Qulqullaaʼoorraa kan caqaseef siʼa taʼu, dargaggeessi kunis Seera Musee amanamummaadhaan eegaa akka ture ibseef. ‘Isatti [Ilma Waaqayyoo isa tokkichatti] kan amanu hundi jireenya bara baraa akka qabaatu, malee akka hin badne’ dubbachuudhaan, jireenya bara baraa argachuu Ilma namaa irratti amantii qabaachuu wajjin wal qabsiiseera. Kana qo'anno kitaaba Qulqulluu keessatti argadha. Abiyyi Ahimed, Dura Taa’aa ADWUI Haaraa Dr. News Personality. Seensa: Dhaloota goofta yeroo yaadannu, dubbi dhalachuu goofticha yookin gooftichi nama fooni ta’u isaa jalqaba waa’ee goofticha gonne yaaduun sirii hin ta’u. " Xim 2ffaa 3: 16-17 "Hiikkaan dubbii keetii ni ifa; daa'immanis hubattoota taasisa. Kun jechuun michoolii kee hunduma warra gooftaa Yesuus Kiristoos akka fayyisaa lubbuu isaaniitti hin beekne irraa addaan ba’I jechuu miti. Guyyaa sanaafis bantiiwwan waaqaa ibiddaan gubatanii wal ni gad dhiisu; ijoon uumama lubbuu hin qabne hundinuuf ho'a ibiddaatiin ni baqa. Kanaaf burqaa jireenya kan ta'e Yesusitti amanuudhan jireenya keenya badisaa jalaa olfachuun filannoo keenya ta'u qaba. Jireenya qullaa'aa, jireenya namoota Waaqayyoof ta'u jiraachuutu isin irra jira. 8:12 Yesus deebisee, “Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta`e malee, eenyu iyyuugara abbaa hin dhufu. Akkuma Yesus dubartitti Samaariyaa sanan ”. Jireenya bara baraas anaaf kenni. News Personality. Wa'ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. Xalayaa Jaalalaa - Xalayaa. Yesus nama ta'u qaba du'uu akka danda'u. anaaf jireenya Yesuus studies Biology, Entomology, and Malaria. Cubbuu keerraa deebi'uu yoo barbaadde,Waaqayyoon akkas jedhi: Yaa Waaqayyo Yesuus akka anaaf du'eefi amma deebisee jiraatu nan amana. (Roomee 6:23) " Yesuus deebisee karichi, dhugaan,jireenyis ana, anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa hin. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot Jaalala yesus: pin. Yesus dinqiiwwan ifa ta'aniin dhuufee ture haata'u malee namoonni akka raagdutti isa lakkaa'udhaan isa hin fudhanne. Sababni beeluun sitti dhaga'ame, sababni ati akka dukkana keessatti badde sitti dhaga'ame, sababni ati hiika jireenyaa dhabde, sababni isaa ati Waaqayyootti gargar baartee jirata. Hafuura Qulqulluu malee Firii Hafuuraa godhachuun gonkumaa hin danda'amu; karaa biro nus keessaa qooda qabna, kana jechuunis nuti yoo laphee keenya…. Anaa Dhufu''Kajeellaa Yeroo Dargaggummaatti Amaatu Irraa Baqadhu,Qajeelina,Amantii,Jaalala fi Nagaa duukaa. Parcourir les pages. Dubbisa Guyyaa Hardha 💒 Kirstaani kamiyyu kana dubbisun bekuun gaaridha (Yohannis 15 ) ----- 1 Yesus, "Mukichi waynii inni dhugaan ana, mukicha dhaabee kan eeguu immoo abbaaa koo ti. Gaarumma lakkoofsaan gararraa fi mallattoo nama duratti hojjete ergaa isaa mirkaneessuu fi waaqayyummaa isaatiif dhugaa ba’uudhaaf (Yohaannis 21:24-25). Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. Atis isaaf jedhii na simadhu. Jireenya keenya keessaa gammachuu kan balleessu tokko mataa ofii nama waliin madaalchisuu dha. Phawuloos Yesusiin akka kana gaditti amana. Vol10 ot oromo xiii QAJEELCHA DUBBIFANNAA KITAABA QULQULLUU DHUGAA: pin. Kutaalen Qur’aanaa 88 barreeffama kana keessatti gabaabbinaan ibsaman. Kun saba warra qotee bulaa kan miidhu waan ta’eef, parlaamaan Hailessillaasee isa kana ilaalee abbaa qabeenyummaalafaa biyyaatti keessa jiru akka sirreessitan jettee, Waldaan Makaana Yesus geggeessaa isaa. warra waan gaarii dalaguu keeysatti nama caale. (Yohannis 14:9) Kutaa arfan Macaafa Qulqulluu keessaa Wangeelota kan jedhaman, Maatewos, Maarqos, Luqaasiifi Yohannis waa'ee jireenya, hojiifi amalawwan Yesus Kiristos wantoota hedduu nutti himu. Play along with guitar, ukulele, or piano with interactive chords and diagrams. Fedha Allaahtiin Yesus simbira biyyoo irraa tolfameef jireenya kennee jira. Bara 1966 kaase hanga 1979 ajjeefamanitti jeneraal sekreterii ta'anii tajaajilaa turan. Tokkon tokkon keenya immo gafa Yesus gara keenya dhufe jireenyi keenya attamitti akka jijjirame bekna. wa’ee ebba jireenya haaraa kana keessatti argamanii 1. Dhiibbaan hariiroo keessaan uumame kun immoo dhokfamee taa'uun irra hin jiraatu; baafamee mul'ifamuutu irra jiraata isa jedhu irratti Gooftaan Yasuus barsiise --- soogiddaa fi ifatti fakkeessee. Yesuus fanno irratti gad-of deebisu isaa isa dhugaa agarsise. In 1999, on the 100th anniversary of the Oromo translation of the Bible, 3. sif garuu jireenyi jira - Free download as Word Doc (. Jes Us Jireenya Kooti is lid van Facebook. 1 Kutaa 3ffaa "Namni Waaqaa akka qulqulluu fi hujii gaariif qophaawaa ta'uuf kitaabni Hafuurri Waaqaa irra jiru cufti barumsa rifachiisuuf qalbii sirreessuuf gorsa qajeelinnaatiifis ni fayyada. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. Makaana Yesuus ture. Download Maddisaa Si Keessa by Eliyaas Bantii mp3 music file. Akkuma Yesus dubartitti Samaariyaa sanan ”. Jireenya keenya keessaa gammachuu kan balleessu tokko mataa ofii nama waliin madaalchisuu dha. 4 million Oromo Lutherans were in Africa, Gobena said. Gaarumma lakkoofsaan gararraa fi mallattoo nama duratti hojjete ergaa isaa mirkaneessuu fi waaqayyummaa isaatiif dhugaa ba’uudhaaf (Yohaannis 21:24-25). Best New Oromo gospel song new (Oromo Evangelical Church of Kansas City) Oromo gospel song new Tsegaye Ermiyas Du'us Jireenya Qaba. Farfaatootaaa Waldaa Muuluwangeeli Gandaa leemmu Diimaa. Filiphoosis amanee, Sanaariyaa keesatti namootatti lallabe "Amma garuu namoonni kun Filiphoos waa'ee mootummaa Waaqayyootii fi maqaa Yesus kristos mispaachoo yommuu isaaniitii lallabe, amananii, dhiironnis dubartoonnis in cuuphaman" (H. Wa'ee Jireenya Haaraa Isa Kiristoositti Amanuu Keetiin Argattee Yeroo itti Gooftaa Yasuusiin gara jireenya keetti affeertee eegalee, akka abdii ofii isaatii siif kenneetti Inni gara jireenya kee dhufee jira. " Xim 2ffaa 3: 16-17 "Hiikkaan dubbii keetii ni ifa; daa'immanis hubattoota taasisa. tajaajila wangeelaa 1. Jireenya amantii fi kadhannaan deeggaru akkasumas abboommota kristoosiif abboomamuu irratti miseensota waliin marii ni gaggeesu. Jechuunis wanta dhiibbaa fiduu danda'u uuma. 'Ergasii Yesus bartoota isaatiin namnii tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa [isa anaaf jedhee baatu] of irra kaa'aatee ana duukaas haa bu'u. Discover everything Scribd has to offer, including books and audiobooks from major publishers. Akkasitti jiraattanii dhufa guyyaa Waaqayyoo ni eeggattu, isaafis ariifattanii ni hojjettu. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. om Yihowaan Yesuusiin jireenya samiitiif erga duʼaa kaasee booda, ilmaan namootaa hundaaf carraa jireenya bara baraa kennuu waan dandaʼeef, lubbuun Yesuus gatii guddaa qaba ture. Download Maddisaa Si Keessa by Eliyaas Bantii mp3 music file. 2:9 ilaali). Kan mana hidhaa keessatti rukutame isadha; haata'u malee humna isaatin mana hidhaa keessaa bahee jira. 5 Yesus, jireenya barabaraa argachuu ilaalchisee Abbaansaa gaaffiiwwan gurguddaa kaʼaniif deebii gaʼaa akka kenne ibseera. Jes Us Jireenya Kooti is lid van Facebook. Akkuma, "farda bishaanitti fidda malee akka inni bishaan dhugu Hanga Yesuus dhufutti waayee du'a isaa (waayee cubbuu kiyyaatiif du'uu isaa) dubbachuuf. keessatti, jireenya hawaasa gidduu jiratanitti, mana gara manaatti deemuudhaan sagalicha akka labsaniif. Yeroo du'a ka'u Goofta itti yaadanu kanatti attamitti Yesus inni jiraataan jireenya akka nuuf ta'e waliin xixalla. Salphaadhumatti Yesuus jireenya kee akka geeddaree fi waanna ati kanaan dura hojjechaa turte amma akka raawwachuu hin dandeenye haa beekan. MAREE: Utuu Yesus dhimma kee keessa hin gaalle ta’e maaltu ta’a ture? Guyya har’a kana akkata Yesus jireenya kee itti geedare, akkata inni itti abdi kee moofa’e itti haareesse dhugaa …. Cuuphaan, abboommii Yesus kristos jireenya fayyisu dha. ( Yohaannis 17:3 ) Eeyyee, waaʼee Yihowaa fi waaʼee Yesuus dhugaa isaa yoo beekte, lafa jannata taatu irra bara baraaf jiraachuu dandeessa. Amanachuu jechuun gooftummaasaa, waaqummaasaa, guddummaasaa. Kutaa Tokkoffaa [Kutaa Lammaffaa](Qopheessadhaan kan Hiikame) Barreeffamni armaan gadii kun Muhaammad ergamaa Waaqaa isa dhugaadha jedhanii warra amananiif amantiin isaanii sirrii akka hin taane qabxiilee agarsiisan ja'a qabatee jira. 3:1-6 Haati manaa Loox dubaa kee garagaltee magalaa harka waaqayyootinn badaa jirtuu hin ilaalin jenaan diddee sogidaa tatee badde Luq. isaan kana keeysaa tokko fudhannee haa laalluu, kan arra isiniif qabadhee dhufe, isa waan gaarii dalaguu keeysatti nama dura kute. Hafuurri Yesuus Kiristoos inni jiraataan hafuura koo isa du'u keessa seenuun jireenya haaraa na jalqabsiisee jennaan abdiin, ifnii fi gammachuun jireenya koof deebi'an. Warri Yesuus wajjin hin murteesine karaa bu'aa fi ce'ii qabu adeemu hin danda'an. kanaan dura hamman si faana jiraachaa ture keessatti guyyaan jireenya kootiin ol guddachaa dhufe hin turre sababni isaa ulfina keef natu kabaja laachuu dhiise namni siif ulfina laate eenyu faatu bakka ati. Cuuphaa bishaanii isa Gooftaa Yesuus akka namni amanu cufti cuuphamuuf ajaje. Loox ijoollee durbaa isaa lamaaniif haadha manaa isaa fudhatee mandaraa sana keessa ba'aa otuu jiruu mandaraatiin Sodoom abidaa waaqayyoo irratti roobseen namoota cubbamoota ishee wajjin barbaadoofte. Haraas wayee fayyisuu Yesus, jireenya barbaraa, deebi'ee dhufuu Yesus yoo namootati dubatamu baayeedhaad qoosaadha. fayyuun kan argamu Yesuus Kiristoosiin qofa. Jesus, Jesus is the everlasting king, Waldaa Wangeelaa Yesuus Ifa Addunyaa, Naqamtee, Evangelist Reinhard Bonnke - Official Page, Knowing Jesus, Oromia Media Network, Jireenya Dhugaa HAA Jiraannu Yesuusiif, God's Web,. pdf), Text File (. 166 Views. Waaqayyummaa Yesuusiitis karaan fayyinaa karaa Yesus duwwaa akka ta'u kan godhe Yesus waaqa waan ta'eedhaaf akkas jedhee kan labseef, 'karichi, dhugaan, jireenyis ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu' (Yohaannis 14:6). Achumaan ragaa amanamoomaa barbaadu iti fufeen (1) seenaa qabatamaa kitaaba Qulqulluu, arkiyoolojiin mirkanaa’ee, (2) dhugoomsa raajoota kakuu Moofaa. Attamitti yoo jenne jireenya firii Yesus Yesus jedhu uumuudhaan/dhandhama kennuudhaan dha. Imaltoonni yeroo geejjibaa imalan haguuggii fuulaa fayyadamuun dirqama dhaa jedhe, Abbaan Taayitaa Geejjibaa Magaalaa Finfinnee. Dhiibbaan hariiroo keessaan uumame kun immoo dhokfamee taa’uun irra hin jiraatu; baafamee mul’ifamuutu irra jiraata isa jedhu irratti Gooftaan Yasuus barsiise --- soogiddaa fi ifatti fakkeessee. Ani tiksee gaarii dha; tiksee gaariin immoo hoolota isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee ni kenna. Yesuus Jireenya. karaa salphaa waan ta'eef meeshaan kun jireenya dubartootaa keessatti akka bakka qabatuuf kadhachuu. Abiyyi Ahimed dura-ta'aa paartichaa akka tahan Kibxata, Bitootessa 27 murteessuu isaa beeksisee jira. Atis isaaf jedhii na simadhu. Kana jechuunis, Kennaa. namni jireenyaa isa oolfachuuf yoo barbaade jireenyi isaa duraa ni fudhatama, namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata' (Maatewoos 16:24-25). Harmeen koo akka ani Kiristaana ta’e yommuu. Seexanaaf biyya lafaa hojii isaa wajiin ganeera, Mucaa kee nagodhadhu maqaa Gooftaa Yesuusiin AMEEN!. Jaalala dhugaa H+S - Funny video, Game Show, Clip hot Jaalala yesus: pin. Gaafii kanaaf takkaa madda sirrii irraa barbaadun deebii quubsaa argatee jireenya keessatti tasgabbaa’a, takkaa. Wangeela Yohaannis 17:3 «Waaqayyo isa tokkicha, isa dhugaa, Yesus Kiristosin isa ati ergites beekuun isaanii jireenya bara baraa ti. tajaajila wangeelaa 1. Yesus waamicha godhe jira ” namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu, bishaan jireenyas haa dhugu”jedhe. Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii [Walaloo Ajaa'iba] Dhabee Bituu Hin Wallaalle Jaalala Keetu Nattii Caale: pin. Jaalala yesus: pin. 8:12 Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta`e malee, eenyu iyyuugara abbaa hin dhufu. WASHINGTON, DC — (voaafaanoromoo)—-Kibxata torban dabee irraa jalqabee kan walga'ii isaa geggeessaa ture - manni-maree ADWUI Dr. Isatu jireenya nuuf ta'e. Oromo Gospel Song New/yesuus Ya Boonsaa Jireenya Koo/Lord Of Life Oromo Church. om 21 Yesus, gumii Kiristiyaanaa inni Mataa irratti taʼe keessattis haqa babalʼisaa jira. warra mirgaati *2. 5:8-9; Yaq.